Paradiset Hanvedens vänner




Dagordning för årsmöte den 18 april 2010


 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av två justerare tillika rösträknare

 4. Fråga om kallelsen har skett i behörig ordning

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 10. Fastställande av medlemsavgift

 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella arbetsgrupper

 12. Fastställande av verksamhetsplan

 13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

 14. Val av ordförande på ett år

 15. Val av styrelseledamöter

 16. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år)

 17. Val av valberedning (väljes på ett år)

 18. Omedelbar justering av samtliga personval

 19. Behandling av styrelsens förslag samt till styrelsen inkomna motioner

 1. Övriga frågor

 2. Årsmötets avslutande