ParadisetHanvedens vänner
Dagordning för årsmöte den 16april 2016


 1. Årsmötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 4. Val av två justerare tillika rösträknare

 5. Fråga om kallelsen har skett i behörig ordning

 6. Fastställande av föredragningslista

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans och resultaträkning

 8. Revisionsberättelse

 9. Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella arbetsgrupper

 12. Styrelsens verksamhetsplan

 13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

 14. Fastställande av medlemsavgift

 15. Val av ordförande på ett år

 16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter

 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 18. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år)

 19. Val av valberedning (väljes på ett år)

 20. Beslut om omedelbar justering av samtliga personval

 21. Behandling av styrelsens förslag samt till styrelsen inkomna motioner

 22. Övriga frågor

 23. Årsmötets avslutande