ParadisetHanvedens vännerDagordning för årsmöte den 5 juni 2021

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelsen har skett i behörig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans och resultaträkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella arbetsgrupper
 12. Styrelsens verksamhetsplan
 13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Val av ordförande på ett år
 16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år)
 19. Val av valberedning (väljes på ett år)
 20. Beslut om omedelbar justering av samtliga personval
 21. Behandling av styrelsens förslag samt till styrelsen inkomna motioner
 22. Övriga frågor
 23. Årsmötets avslutande