Markering vid reservatgränsen.
Foto: Pekka Vuorio

Paradisets och Tornbergets naturreservat

Naturreservaten

Karta.

Paradisets naturreservat bildades 2002 och ligger helt inom Huddinge kommun. Reservatets totala areal är 758,7 hektar, varav 712,5 hektar är skog och myr, 25,7 hektar åker och betesmark, och 20,5 hektar vatten. Här finns även Natura 2000-området Hanveden (inramat med rött i karta ovan) som även sträcker sig öster och söder om detta reservat samt Natura 2000-området Granby.

Tornbergets naturreservat invigdes den 11 september 2010 och ligger söder om Paradisets naturreservat och helt inom Haninge kommun.

Båda naturreservaten ligger i skogsområdet Hanveden.

Fakta och broschyrer
Karta

Paradiset naturreservat
*broschyrer
*om reservatet på Wikipedia

Tornbergets naturreservat
*om reservatet på Wikipedia

Närliggande naturreservat
*Svartsjöns naturreservat
*Lissmadalens naturreservat

Naturen

starten
Foto: Holger Ellgaard

Hällmarkstallskogar täcker stora delen av området, men här finns också granskogar, lövskog och myrmarker. Skogen är huvudsakligen opåverkad de senaste 100 åren. I länsstyrelsens urskogsinventering har delar av området klassats som urskog

Sjör.
Foto: Rickard Vestin
En av de många sjöarna i reservatet

Det finns många väldigt fina skogsjöar i reservaten: Trehörningen, Långsjön, Svartsjön, Ormputten, Tornbergssjön och Öran.

Äng.
Foto: Rickard Vestin
Ängblommor vid torpet Paradiset

Vid torpen i området finns rester av odlingslandskap, där och vid några strandängar trivs blommor.Vid Paradiset finns en slåtteräng där många av de för kulturmarken så typiska växterna finns kvar. Några av dessa kärlväxter är idag mycket ovanliga. Däribland kan nämnas darrgräs, ormrot, kattfot och borsttistel. Sensommarens otroligt rika blommning av ängsvädd lockar till sig traktens alla nektarsugande fjärilar

Djurlivet

Tjäder.
Foto: Rickard Vestin
Spelande tjädertupp i reservatet

I reservaet finns ett starkt bestånd av tjädern. Då den blir otrygg av människor är den ökade rörligheten i naturen dock ett hot, och dess favoritplatser omtalas inte gärna.

starten
Foto: Holger Ellgaard

Grodor trivs väl i sjöarna och våtmarkerna. Stenarna strax under vattenbrynen är svarta av grodyngel på senvåren.

Fjäril.
Foto: Rickard Vestin
Skogsnätfjäril

Fjärilsfaunan vid Paradiset är artrik och med ett antal ovanliga fynd av dagfjärilar och mätare. Några exempel på spännande fjärilsarter som går att hitta vid Paradiset är midsommarblåvinge, violettkantad guldvinge, och brunsprötad skymningssvärmare.

2015-10-28